ระวังอันตรายจากหมอนที่ขาดการมีสุขลักษณะที่ดี อาจมีคำบอก […]